Právne informácie

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria 

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: info@talkonlinepanel.com
Web: www.talkonlinepanel.com

DPH: ATU68904867
IČO: 419178p
Registračné číslo: DVR4014619
Registračný súd: Obchodný súd vo Viedni

Člen rakúskej obchodnej komory, divízie pre konzultácie, IT, reklamu a trhovú komunikáciu.

Autorské práva

Obsah tejto stránky je chránený autorskými právami. Akékoľvek ďalšie použitie, najmä ukladanie v databázach, zverejnenie, kopírovanie a akákoľvek forma komerčného využitia a prenosu tretím stranám - tiež čiastočne alebo v spracovanej podobe - je zakázaná bez súhlasu Talk Online Panel. Tlačený alebo iný obsah je k dispozícii len pre osobné použitie. Nesmie sa prenášať ani sprístupňovať tretím stranám ani na nekomerčné účely alebo súkromné záujmy, napr. na prezentáciu tretím stranám. Používanie úplného alebo čiastočného zdroja alebo iných komponentov systému a zverejnených materiálov (obrázky, zvuky atď.) je chránené autorskými právami a licenčnými podmienkami vlastníka a musí byť výslovne schválené písomne.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vlastník zostavuje a upravuje informácie na tejto webovej stránke podľa svojich najlepších znalostí s cieľom poskytnúť používateľom pravé a aktualizované informácie. Všetky informácie dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu alebo iného internetového prostriedku, ktoré nie sú priamo spojené s podnikaním vydavateľa sú zodpovednosťou vydavateľov týchto informácií. Za informácie v nich obsiahnuté a za akékoľvek dôsledky ich použitia sa neprijíma žiadna zodpovednosť. V súlade so zákonom o výrobnej zodpovednosti vydavateľ výslovne poukazuje na to, že chyby nemožno úplne vylúčiť a že všetky informácie sa preto poskytujú pod podmienkou opravy. Vydavateľ nesmie byť braný na zodpovednosť za chyby vyskytujúce sa v dôsledku zdrojov alebo spracovania a neručí za obsah a jeho dôsledky. Vydavateľ nesmie byť zodpovedný priamo alebo nepriamo za priame alebo nepriame dôsledky používania alebo zneužitia informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke.

© 2018 Talk Online Panel