Pravidlá ochrany osobných údajov a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť Talk aktualizovala svoje pravidla ochrany osobných údajov, tak aby boli jasnejšie a reagovali na nové zákony o ochrane osobných údajov (GDPR) platné v Európe od 25. mája 2018. Zjednodušene povedané meníme spôsob akým zhromažďujeme a používame informácie od vás ako je napríklad e-mail, ktorý ste poskytli na odber noviniek alebo kontaktné údaje, ktoré sme uložili v našom systéme zákazníkov po tom čo ste nám poskytli vašu vizitku. Cieľom novej legislatívy je zabezpečiť bezpečnosť údajov a posilniť práva ľudí na ich osobné informácie a tieto zmeny podporujeme ako krok smerom k spravodlivejšiemu a transparentnejšiemu digitálnemu prostrediu.

Osobné údaje spracováva spoločnosť Talk (ďalej len „spoločnosť“) na účely zasielania noviniek alebo informácií o súčasných a nových produktoch, službách a nástrojoch v oblasti verejnej mienky a prieskumu trhu alebo o informáciách o udalostiach, ktoré by naša spoločnosť mohla podniknúť zaslané e-mailom. Právny základ spracovania na tento účel je daný súhlas.

Osobné údaje vrátane prehlásenia o súhlase sa uložia na ďalšie tri roky po zrušení, tak aby sa preukázalo subjektom údajov a orgánom, že požadované informácie boli riadne zaslané a osobné údaje boli zákonne spracované. Avšak informačné emaily už nebudú odosielané. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem zodpovednej osoby, konkrétne dôkaz o správnom odoslaní marketingu a zákonnom spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje budú uložené do uplynutia troch rokov od zrušenia súhlasu, ale nie viac ako tri roky od posledného kontaktu s dotknutou osobou a potom budú vymazané.

Dotknuté osoby majú tieto práva:

  • požiadať [spoločnosť] o potvrdenie spracovania osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ak je to potrebné, informácie o takýchto osobných údajoch (právo prístupu);
  • požadovať okamžitú opravu nepresných údajov a dokončenie vyplnenia osobných údajov, ktoré sa ich týkajú (právo na opravu)
  • požadovať okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, v súlade s právom na zabudnutie

Okrem toho od 25. mája 2018 majú dotknuté subjekty aj tieto práva podľa osobitných podmienok na ich vykonávanie ustanovených v nariadení o všeobecnej ochrane údajov:

  • právo požadovať obmedzenie spracovania
  • právo na prenos údajov
  • právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov; dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu kedykoľvek s účinkom pre budúcnosť.

Osobné údaje môžu byť uložené na serveroch našich poskytovateľov služieb, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ, napríklad v USA. Zaručujeme, že aj tam platí rovnaká úroveň ochrany údajov ako sa vyžaduje v príslušných právnych predpisoch a že sme zaviedli všetky zákonom požadované mechanizmy prenosu.

Od 25. mája 2018 bude zodpovedným orgánom za akékoľvek sťažnosti týkajúce sa porušenia vyššie uvedeného práva na prístup, práva na opravu, práva na zabudnutie atď. rakúsky úrad na ochranu údajov.