ESOMAR 28 - Otázky a odpovede

1. Aké skúsenosti má vaša spoločnosť pri poskytovaní zberu dát na prieskum trhu?

Spoločnosť Talk Online Panels (ďalej len „Talk“) začala ponúkať zber dát v roku 2001, v tom čase pod názvom „MindTake„ a teraz sa rozrástla, tak aby robila približne 2 milióny online rozhovorov ročne. Spoločnosť Talk v súčasnosti pôsobí na 21 trhoch prostredníctvom svojich vlastných a pridružených panelov, najmä v regióne DACH, CEE / SEE, ako aj v Rusku, na Ukrajine, v Grécku a Turecku. Sídlo spoločnosti je vo Viedni s ďalšími kanceláriami v Lipsku (Nemecko), Aténach (Grécko), Sofii (Bulharsko) a v Prahe (Česká republika). Spoločnosť Talk zamestnáva ľudí lokálne vo väčšine svojich krajín pôsobenia.

2. Opíšte a vysvetlite typ(y) online zdrojov z ktorých dostanete respondentov. Sú to databázy, zoznamy získané priamym marketingom, sociálne siete alebo sú pozvaná priamo pri návšteve Vašich webových stránok?

Talk je on-line prístupný panel s jediným cieľom vykonávať výskum. Nepoužíva sa na žiadny druh priamych marketingových aktivít. Zdroje náboru sa v jednotlivých krajinách líšia ale väčšina členov panelu je prijímaná online prostredníctvom kombinácie zdrojov: prijímanie prostredníctvom mediálnych partnerov a pri vykonávaní ďalších prieskumov prostredníctvom pridružených výskumných agentúr alebo spoločností, spoločných registrácií, online inzercie, atď. V niektorých krajinách máme partnerstvá pre prijímanie offline prostredníctvom osobných rozhovorov a telefonických rozhovorov - členovia panelov z týchto zdrojov tvoria len menej ako 5% z celkového počtu členov komunity. V záujme zabezpečenia kvality panelu vždy zamestnávame domáci personál pre riadenie komunity. Intercept (priame pozývanie do prieskumu) a prieskumy  na webových stránkach, ktoré je možné na požiadanie poskytnúť na základe požiadavok projektu ale spoločnosť Talk ich neponúka ako štandard.

3. Ak poskytujete vzorky z viacerých zdrojov: Ako sa rôzne zdroje rozhovorov zmiešajú aby sa zabezpečila platnosť? Ako to môže byť opakované v priebehu času, aby sa zabezpečila spoľahlivosť? Ako sa vysporiadávate s možnosťou duplicity respondentov naprieč zdrojmi?

Talk Online Panels (ďalej „Talk“) pracuje primárne s vlastnými panelmi. V prípade, že je potrebná ďalšia vzorka, Talk má sieť dôveryhodných partnerov, ktorí ju môžu poskytnúť - vždy transparentne a s výslovným súhlasom klienta. V prípade externých vzoriek vždy používame vlastný systém duplikácie detekcie / odtlačky aby sme sa vyhli duplicitám ako je len technicky možné.

4. Používajú vaše zdroje vzorky výlučne na prieskum trhu? Ak nie, na aké iné účely sa používajú?

Kvôli zabezpečeniu kvality dodanej vzorky používa Talk Online Panels svoju vzorku výhradne pre prieskum trhu.

5. Ako môžete získať skupiny, ktoré môžu byť ťažko dostupné na internete?

Aby sa Talk pokúsil nájsť a získať tieto ťažko dostupné skupiny, pokúša sa aktívne prijímať na portáloch so špeciálnym záujmom ako aj prostredníctvom cielených reklamných kampaní online a offline. Naším cieľom je rozšíriť našu základňu respondentov tak aby zahŕňala skupiny, ktoré by mohli byť nedostatočne zastúpené v bežnom online výskumnom úsilí. Profil týchto skupín sa líši v závislosti od krajiny.

6. Ak na konkrétnom projekte musíte doplniť vzorku (vzorky) so vzorkami od iných poskytovateľov ako vyberiete týchto partnerov? Je vašou zásadou upozorniť klienta vopred keď používate poskytovateľa tretej strany?

V prípade, že je potrebná ďalšia vzorka, Talk má možnosť pracovať s malým starostlivo vybraným počtom dlhodobých partnerov. Pred založením dlhodobého pracovného vzťahu s partnerom uskutočňujeme niekoľko testovacích projektov a o partnerstve rozhodujeme v závislosti od výsledkov týchto projektov. Taktiež neustále monitorujeme kvalitu nakúpenej vzorky, takže môžeme v reálnom čase s partnerom odhaliť nejaké problémy a čo najskôr ich vyriešiť. Talk oznamuje klientovi v prípade potreby partnera a partnerské vzorky sú objednané iba s výslovným súhlasom klienta.

7. Aké kroky podniknete aby ste dosiahli reprezentatívnu vzorku cieľovej populácie?

Prvým krokom je stanovenie určitých parametrov týkajúcich sa požadovanej cieľovej skupiny konkrétneho prieskumu (napríklad z národných štatistických úradov atď.). Automatizovaný nástroj potom vyberie náhodnú vzorku z panelu Talk, ktorá spĺňa tieto kritériá, pričom veľkosť vzorky je určená požadovaným konečným cieľovým číslom, tak aj inými podmienkami ako sú priemerné miery odpovede. Ak si klient napríklad želá vzorku reprezentujúcu krajinu, pomery sa určujú podľa údajov miestnych štatistických úradov. Pri pozývaní do prieskumov potenciálnych respondentov sa snažíme dostatočne rozložiť prieskumy. Ďalej, počas zvacieho procesu je možné špecifikovať cross-lacing  a v rámci buniek sa použije náhodný výber vzorky.

8. Používate survey route?

Talk nepoužíva survey route. Respondenti sú pozvaní osobitne do každého prieskumu.

9. Popíšte proces prideľovania v rámci smerovača. Ako sa rozhodnete, ktoré prieskumy sa môžu pridávať ktorému respondentovi? Podľa akého systému sú respondenti pridelení prieskumom?

Nedostupné

10. Aké opatrenia prijmete aby ste ochránili alebo zmierňovali zaujatosť vyplývajúcu z používania routeru?

Nedostupné

11. Kto vo vašej spoločnosti nastaví parametre smerovača? Je to špecializovaný tím alebo jednotlivý projektový manažéri?

Nedostupné

12. Ako sa profilujú údaje respondentov? Ako sa to deje? Ako sa toto líši medzi zdrojmi vzoriek? Ako je to aktuálne? Ak nie sú k dispozícii žiadne relevantné údaje o profilovaní ako sa potom riešia projekty s nízkou mierou výskytu?

Aby bol Talk schopný ponúknuť svojim klientom cielené prieskumy, Talk zhromažďuje podrobné informácie o niekoľkých kľúčových aspektoch sociálno-demografického profilu osoby (napríklad situáciu v domácnostiach, vzdelanie, práca a financie), ako aj údaje o širokom spektre spotrebiteľov a životného štýlu, zvyklosti od fajčenia po používanie produktov. Tieto údaje tvoria základ filtračného systému, ktorý nám umožňuje vykonávať prieskumy pomocou vzoriek na mieru: môžeme vybrať respondentov podľa jedného z vyššie uvedených polí alebo kombináciu viacerých v závislosti od konkrétnych potrieb klienta. Základný súbor údajov o pohlaví, veku a zemepisnej polohe je povinný aby sa stal členom Talku, zatiaľ čo všetky ostatné profilové údaje sú nepovinné - keďže dokončenie je podnecované, Talk má priemerný stupeň profilovania približne 70%. Všetky profily sú raz ročne otvorené na aktualizáciu.

13. Opíšte, prosím, svoj proces pozvania do prieskumu. Na základe čoho sú ľudia pozývaní na účasť na individuálnych prieskumoch? Aké informácie o samotnom projekte sú uvedené v tomto procese? Okrem priamych pozvánok na špecifické prieskumy (alebo na router), aké iné možnosti pozvania na prieskumy majú respondenti?

Členovia panelu, ktorí sú náhodne vybraní ako súčasť vzorky dostanú krátky e-mail so štandardným pozvánkovým textom obsahujúcim kľúčové informácie ako napríklad tému prieskumu, trvanie, obdobie platnosti a body udelené za dokončenie spolu s priamym odkazom na domovskú stránku prieskumu. Pre nás je veľmi dôležité aby informácie poskytnuté v pozvánke boli nezaujaté a nezahŕňali špecifikácie skutočnej cieľovej skupiny, ktoré sú potrebné na to aby sa zabránilo predpojatému správaniu. Respondenti sú odmeňovaní prostredníctvom schémy odmien na základe bodov v závislosti od trvania a alebo aj zložitosti dotazníka. (Mimo toho odmeňujeme aj respondentov, ktorí vypadnú na screeningu, ako gesto dobrej vôle). Každý pozvánkový e-mail obsahuje aj odkaz, ktorý umožňuje používateľom spravovať svoj účet, napríklad aktualizovať osobné údaje alebo vymazať svoj profil.

14. Opíšte motiváciu, ktorá je ponúkaná respondentom za účasť na vašich prieskumoch. Ako sa to líši podľa zdroja vzorky, dĺžky dotazníka, podľa charakteristík respondenta?

Členovia panelu dostávajú určitý počet bodov za každý vyplnený prieskum, pričom získané body závisia najmä od trvania alebo aj od zložitosti dotazníka. Po dosiahnutí určitých míľnikov (napr. 2000 bodov) môžu členovia panelu využiť svoje body v rámci Talk incentive shopu alebo môžu počkať až dosiahnu ďalší míľnik (napr. 3000 bodov), aby mali prístup k „drahším“ odmenám. V závislosti od krajiny panelu bude služba Talk ponúkať rôzne odmeňovacie možnosti šité na mieru konkrétnym miestnym záujmom a v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Možnosti v súčasnosti zahŕňajú peniaze, nákupné poukážky pre kamenné alebo online obchody, predplatné časopisov a novín a darcovstvo charitatívnym organizáciám.

15. Aké informácie o projekte potrebujete aby ste mohli presne odhadnúť realizovateľnosť pomocou vlastných zdrojov?

Vo všeobecnosti sú základné parametre potrebné pre výpočty uskutočniteľnosti: konkrétna cieľová skupina, kritériá screeningu a miera výskytu, dĺžka rozhovoru a požadované kvóty. Ak to klient vyžaduje, tím Talk môže poskytnúť presnú národnú reprezentatívnu distribúciu pre každú krajinu a môže tiež pomôcť pri odhadovaní miery výskytu. Na základe týchto odhadov Talk vypočíta realizovateľnosť projektu a nastaví cenu.

16. Meriate mieru spokojnosti respondentov? Sú tieto informácie sprístupnené klientom?

Veľkú hodnotu kladieme na skúsenosti užívateľov našich panelov a aktívne usilujeme o ich spätnú väzbu na obsah a prezentáciu každého prieskumu, niekedy so samostatnými dotazníkmi ale najčastejšie s otázkou spätnej väzby na konci každého prieskumu. Táto otázka spätnej väzby zvyčajne zahŕňa požiadavku na číselné hodnotenie kvality prieskumu ako aj otvorené odpovede na zdôvodnenie hodnotenia. Kedykoľvek a bez ohľadu na prieskumy môžu členovia panelu poskytnúť spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie vo všetkých aspektoch platformy a prieskumov prostredníctvom formulára spätnej väzby na talkonlinepanel.com.

17. Aké informácie poskytujete klientovi po ukončení projektu?

Zvyčajne sa dohodneme na informačnom rozbore s každým klientom ako súčasť plánovania projektu. V závislosti od ich konkrétnych požiadaviek môže klient získať rozsiahlu správu s informáciami o všetkých aspektoch prieskumu od počiatočnej vzorky, miery účasti, miery predčasného ukončenia štúdia, pozvánky až po opis metodiky ako aj podrobnejší prehľad vzorky, napríklad rozpis podľa dostupných parametrov (napr. vek, miesto atď.).

18. Kto je zodpovedný za kontrolu kvality údajov? Ak ste to vy, máte zavedené postupy na zníženie alebo odstránenie nežiaduceho správania pri prieskume, ako napríklad (a) náhodná reakcia, (b) nelogická alebo nekonzistentná odpoveď, (c) nadmerné používanie nereagujúcej položky (napr. „Neviem“) alebo (d) speeding (príliš rýchle dokončenie prieskumu)? Popíšte tieto postupy.

Neexistuje žiadny typ prieskumu, či už priamy, telefonický alebo počítačom podporovaný, ktorý môže zaručiť výsledky, ktoré sú o 100% bez podozrenia. Uvedomujeme si akou výzvou je pracovať s niečím tak nestálym a komplexným ako je ľudský názor a vynakladáme všetko možné úsilie aby sme odstránili nevhodné vplyvy. Toto úsilie sa začína v priebehu procesu náboru keď odstraňujeme kandidátov, ktorí sa zdajú byť motivovaní výlučne z peňažného zisku a to namiesto tých, ktorí skutočne zaujímajú čestné názory a pomáhajú formovať trh. Na tomto budeme stavať tak, že ponúkneme našim panelistom širokú škálu prieskumov a transparentný a spravodlivý systém odmeňovania. Aplikujeme automatické kontroly IP a prehliadača a pravidelne kontrolujeme kvalitu dát tak, že dozeráme napr. počas trvania zisťovania alebo kvality otvorených odpovedí a vždy požadujú spätnú väzbu od klientov na prieskumy, kde nie sú možné naše vlastné kontroly. Po konzultácii s našimi klientmi môžeme v našich prieskumoch integrovať aj kontrolné otázky. Respondenti, ktorí poskytujú zlú kvalitu údajov, sú označovaní a vylúčení z budúcich prieskumov. T

19. Ako často môže byť kontaktovaný ten istý jednotlivec aby sa zúčastnil prieskumu v stanovenej lehote, či už reaguje na pozvanie alebo nie? Ako sa to líši vo vašich zdrojoch vzoriek?

Každý člen panelu je vyzvaný aby sa zúčastnil prieskumov maximálne šesťkrát za mesiac a vrátane screeningu, ignorovaniu pozvánky alebo neskorej odpovede, takže respondenti dokončia v priemere 1,5 prieskumov mesačne. Cieľom tohto obmedzenia je minimalizovať komercializáciu prieskumov prostredníctvom respondentov „profesionálnymi“ respondentmi, ktorí majú za cieľ profitovať zo systému bonusových bodov.

20. Ako často sa môže istý jednotlivec zúčastniť prieskumu v určenom období? Ako sa to líši vo vašich zdrojoch vzoriek? Ako to spravujete v rámci kategórií a / alebo časových období?

S cieľom vyhnúť sa kategóriovým efektom náš náhodný výber vyzýva najskôr tých respondentov, ktorí neboli pozvaní na prieskum tej istej kategórie. To isté platí aj pre časové obdobie. Okrem toho môže klient špecifikovať konkrétny časový rámec pre ktorý potrebuje absolútne čerstvú vzorku (alebo kategóriu čerstvej vzorky) a spoločnosť Talk bude uplatňovať tieto obmedzenia času / kategórie pri prijímaní respondentov na prieskumy.

21. Uchovávate si z vašich prieskumov údaje o jednotlivých úrovniach ako napríklad história účasti, dátum vstupu, zdroj atď.? Ste schopní poskytnúť klientovi projektovú analýzu takýchto údajov o jednotlivých úrovniach?

Máme informácie o čase vstupu, vstupnom zdroji, propagovaných priateľov, pozvánkach na prieskum, účastiach na prieskume a aktualizáciách profilov. Tieto informácie môžeme klientovi poskytnúť v prípade potreby.

22. Máte potvrdenie totožnosti respondenta? Máte postupy na odhaľovanie podvodných respondentov? Popíšte tieto postupy, ktoré sa implementujú pri registrácii vzorového zdroja a / alebo v mieste vstupu do prieskumu alebo routeru. Ak ponúkate B2B vzorky aké sú tam postupy?

Zníženie počtu podvodných respondentov sa začína počas procesu náboru, keď odstraňujeme kandidátov, ktorí sa zdajú byť motivovaní výlučne ziskom a namiesto toho pre tých, ktorí skutočne zaujímajú poctivé názory a pomáhajú formovať trh. Ak je to možné, tak kontrolujeme údaje na základe verejne prístupných databáz adries a počas pôsobenia člena panelu sa budeme snažiť overiť aj údaje členov tým, že ich spojíme s informáciami, ktoré poskytujú v priebehu vyberania odmien (napr. Údaje o bankovom účte obsahujú oficiálne názvy, rovnako ako poštové adresy). Používame kontroly IP a prehľadávača na identifikáciu ľudí, ktorí sa niekoľkokrát pokúsili zaregistrovať. Vykonávame náhodné kontroly totožnosti e-mailom aj telefonicky.

23. Popíšte procesy „prihlásiť sa na prieskum trhu“ pre všetky vaše online zdroje vzoriek.

Talk funguje s dvojnásobnou verifikáciou. Každá osoba, ktorá sa zaregistruje, musí potvrdiť svoju registráciu kliknutím na odkaz v následnom e-maile. Ak je to možné, tak Talk tiež kontroluje údaje o adresách poskytnuté novými členmi pri registrácii na verejných databázach s cieľom potvrdiť pravosť totožnosti člena.

24. Ako je vašim respondentom poskytnutá  Zásada ochrany osobných údajov?

Naši respondenti musia pri registrácii potvrdiť, že súhlasia so zmluvnými podmienkami služby Talk ako aj so zásadami Talk Cookie a zásadami ochrany osobných údajov. Kedykoľvek si môžu prečítať tieto pravidlá pri návšteve našej webovej stránky: obe sú jasne uvedené v päte stránky.

25. Opíšte opatrenia, ktoré prijímate na zabezpečenie ochrany údajov a bezpečnosti údajov.

Panel Talk Online sa zaväzuje k zodpovednému a dôstojnému zaobchádzaniu s osobnými informáciami v súlade s usmerneniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (GDPR), rakúskeho zákona o ochrane údajov (Datenschutzgesetz 2000) a prísnych pravidiel stanovených Európskou komisiou Spoločnosť pre mienkový a marketingový výskum (ESOMAR) a združenie rakúskych výskumníkov trhu (VMÖ). Talk  nepredáva alebo neposkytuje personalizované údaje tretím stranám. Vďaka svojej viacvrstvovej štruktúre IT je zaručené, že ľudia pracujúci s panelom majú prístup iba k údajom, ktoré sú pre ich prácu absolútne nevyhnutné. Všetci zamestnanci podpísali zmluvu o ochrane osobných údajov a sú školení v oblasti ochrany súkromia aspoň raz ročne ako súčasť svojho priebežného vzdelávania.

26. Aké postupy používate na to aby ste sa rozhodli, či by sa výskum na internete mal používať na poskytovanie komerčne citlivých údajov klienta alebo materiálov na prieskum respondentov?

Pri registrácii na Talk Online Panel sa všetci účastníci zaväzujú k dôvernosti informácií z prieskumu. V prípade, že je to potrebné opäť zdôrazňujeme podmienky ochrany osobných údajov na začiatku prieskumu a ak ich respondent neprijme, nemôže  vstúpiť do  prieskumu. Ak je však pre zákazníka rozhodujúce aby mal 100% istotu, že informácie týkajúce sa obsahu štúdie neunikajú, odporučíme aby sa nevykonal online výskum: napriek všetkým bezpečnostným opatreniam neexistuje žiadna 100% istota. V takýchto prípadoch by sme v závislosti od projektu ponúkli diskusie face-to-face alebo v skupinách.

27. Ste certifikovaný pre akýkoľvek špecifický systém kvality? Ak áno, ktoré z nich?

Dodržiavame všetky zásady spoločnosti ESOMAR a ktoré sú certifikované EuroLabel (rakúsky e-obchodný štítok). Všetky príslušné úlohy v rámci projektu výberu vzoriek sú zdokumentované v našich nástrojoch vnútorného riadenia projektov a pravidelne kontrolované v porovnaní s referenčnými kritériami ako súčasť našich interných kontrol kvality.

28. Vykonávate online prieskumy s deťmi a mladými ľuďmi? Ak áno, dodržiavate štandardy, ktoré poskytuje ESOMAR? Aké ďalšie pravidlá alebo štandardy, napríklad COPPA v Spojených štátoch, dodržiavate?

Registrácia na Talk Online Panels je povolená od 15 rokov, preto žiadne z online prieskumov sa nevykonávajú priamo s deťmi a mladšími ľuďmi. V prípade, že sú pre prieskum potrební mladší ľudia, je navrhnuté aby ho vykonali spoločne so svojimi rodičmi: pozvánka by sa poslala rodičom a tí by sa rozhodli či sa ich deti budú alebo nebudú zúčastniť na konkrétnom prieskume.