ESOMAR 28 - Въпроси и отговори

1. Какъв опит има вашата компания при предоставянето на онлайн примери за пазарни проучвания?

Talk Online Panels (от тук нататък "Talk") започна да предлага онлайн модели през 2001 г., по това време под името на бранда "MindTake"  и вече се е развил до степен да провежда около 2 милиона онлайн интервюта годишно. В момента Talk работи на 21 пазара, чрез своите собствени и свързани панели, особено в региона DACH, CEE / SEE, както и в Русия, Украйна, Гърция и Турция. Централното управление е във Виена, като има допълнителни офиси в Лайпциг (Германия), Атина (Гърция), София (България) и Прага (Чехия). Talk наема хора на местно ниво в повечето от страните си на работа.

2. Моля, опишете и обяснете типа /овете  онлайн източниците, от които набирате респонденти.  Бази данни ли са? Активно управлявани изследователски панели? Списъци за директни пазарни проучвания? Социални мрежи? Услугата за пресяване в мрежата (известен също като река)?

Talk е онлайн панел за достъп единствено с цел провеждане на изследвания. Не се използва за какъвто и да е вид директен маркетинг. Източниците на набиране се различават в отделните страни, но по-голямата част от членовете на панела се набират онлайн чрез набор от източници: набиране чрез медийни партньори и в хода на други проучвания чрез свързани изследователски агенции или компании, съвместна регистрация, онлайн реклама и др. В някои страни имаме партньорства за офлайн набирането чрез интервюта лице в лице и телефонни интервюта - въпреки това, членовете на панела чрез тези източници представляват по-малко от 5% от всички членове на общността. За да гарантираме качеството на панела, ние винаги наемаме местни служители за управление на общността. При поискване могат да се осигурят проучвания и проучвания на място, но Talk не ги предоставя като стандарт.

3. Ако използвате  повече от един източник: Как се смесват различините източници , за да се осигури валидност? Как се възпроизвежда с течение на времето, за да се осигури надеждност? Как се справяте с възможността за дублиране на респондентите от различни източници?

Talk Online Panels ( споменаван като "Talk") работи главно със свои собствени панели. В случай, че е необходима допълнителна извадка, Talk има мрежа от доверени партньори, които могат да я осигурят - винаги прозрачно и с изричното разрешение на клиента. В този случай, нашата собствена система за дублиране и разпознаване осигурява избягване на дублиране - доколкото това е технически възможно.

4. Единствено за пазарни проучвания ли се използват източникът или източниците Ви на извадки? Ако не, за какви други цели те биват използвани?

С цел осигуряване качеството на доставената извадка, Talk Online Panels използва своята извадка изключително за пазарни проучвания.

5. Как се сформирате групи, които са трудно достижими в интернет?

С цел намиране и набиране на тези труднодостъпни групи, Talk се опитва активно да набира респонденти чрез портали за специфични интереси, както и с целеви онлайн и офлайн рекламни кампании.Нашата цел е да разширим базата на нашите респонденти, за да обхванем групи, които могат да бъдат недостатъчно представени в основните онлайн изследователски усилия. Профилът на тези групи се различава в зависимост от страната.

6. Ако за конкретен проект трябва да допълните към извадката (ите) с извадка (и) от други доставчици, как избирате тези партньори? Част ли е от водената от Вас политика да уведомите предварително клиента, когато използвате доставчик на трети страни?

В случай, че е необходима допълнителна извадка, Talk има опцията да работи с малък, внимателно подбран брой дългосрочни партньори. Преди да установим дългосрочни работни отношения с партньор, провеждаме редица тестови проекти и вземаме решения за партньорство в зависимост от резултатите от тези проекти. Също така постоянно наблюдаваме качеството на закупената извадка, за да отговорим незабавно на всички проблеми и да ги решим възможно най - бързо заедно с партньора си за сътрудничество. Talk води политика за информиране на клиента в случай на необходимост от допълнителн партньор, като партньорите се набират само с изричното разрешение на клиента

7. Какви стъпки предприемате, за да получите представителна извадка от изследваната популация?

Първата стъпка е да се установят определени параметри за желаната целева група на дадено изследване (например от националните статистически служби и т.н.). След това автоматизиран инструмент създава произволна извадка от панела на Talk, която отговаря на търсените критерии и покрива критериите за средната степен на отговор. Ако например клиент желае представителна извадка за страната, съотношенията се определят според данните на местните статистически служби. Когато каним потенциални респонденти, ние също се стараем да проведем достатъчно проучвания. Освен това, по време на поканата, може да се приложи и установяването на кръстосано набиране, в което се прилага случайно - претеглен избор на извадка.

8. Използвате ли рутер за проучване?

Talk не използва рутер за проучване. Анкетираните са поканени поотделно за всяко изследване.

9. Ако използвате рутер: Моля, опишете процеса на задаване. Как решавате кои анкети ще разгледа един участник? Въз основа на кои приоритети участват участниците в изследванията?

не е приложимо

10.Какви мерки предприемате, за да се предпазите или да смекчите отклонението, което възниква от използването на рутер?

не е приложимо

11.Кой във вашата фирма определя параметрите на рутера? Това се прави от специален екип или индивидуални мениджъри на проекти?

не е приложимо

12.Какви данни за профилиране се провеждат на респондентите? Как се прави? По какво се различава в различните източници на извадки? Как се актуализира? Ако няма съответни данни за профилиране, как се разглеждат проектите с ниска честота на разпространение?

За да може да предлага на своите клиенти целеви проучвания, Talk събира подробна информация за няколко ключови аспекта на социодемографския профил на дадено лице (като домакинското им положение, образование, работа и финанси), както и данни за широк спектър от потребителски навици и начини на живот, от тютюнопушенето до използването на продукта. Тези данни формират основата на филтрираща система, която ни позволява да провеждаме проучвания, използвайки специално пригодени извадки: можем да изберем респондентите според един от горепосочените критерии или комбинация от няколко, в зависимост от конкретните нужди на клиента.  Основните данни за пола, възрастта и географското местоположение са задължителни за да станете член на Talk, докато всички други профилни данни са на доброволни начала - тъй като завършването е стимулирано, Talk има средна степен на профилиране от около 70%. Всички проучвания на профила се актуализират ежегодно.

13. Моля, опишете процеса на поканата за проучване. Какво е предложението, което хората получават за участват в проучването?Каква информация за самия проект се дава? Освен директните покани към конкретни проучвания (или към рутер), какви други средства за покана за участи в проучвания  се предлагат на респондентите?

Членовете на панела, които са избрани на случаен принцип като част от извадката, получават кратък имейл със стандартна покана, съдържаща ключова информация, като тема на проучването, продължителност, срок на валидност и точки, възнаграждаващи ги за завършването на проучването, заедно с директна връзка към началната страница на изследването. От решаващо значение за нас е, че информацията, предоставена в поканата, е безпристрастна и не включва спецификации на действително търсената целева група, което предотвратява некоректно попълване на анкетите от страна на участващите с цял измама и завършване на проучването . Респондентите се възнаграждават чрез схема за стимули, основаваща се на точки, в зависимост главно от продължителността, а понякога и от сложността на въпросника. (ВАЖНО! : Също така даваме стимули за утеха в случай на скринаут, като жест на добра воля). Всеки имейл с покани съдържа и връзка, която позволява на потребителите да управляват профила си, например да актуализират личните си данни или да изтрият потребителския си профил.

14. Моля, опишете (разнообразните) стимули, които предоставяте на участниците в проучванията. Как се различава това - според източника на извадката, дължината на интервюто, характеристиките на респондентите? 

Членовете на панела събират определен брой точки за всяко завършено проучване, като точките се отпускат главно в зависимост от продължителността, а понякога и от сложността на въпросника. След като достигнат определени етапи (напр. 2000 точки), членовете на панела могат да осребрят точките си в магазина за стимули Talk или да чакат да достигнат следващия етап (напр. 3000 точки), за да имат достъп до по-скъпи стимули. В зависимост от страната, в която е панелът, магазина за стимули Talk предлага разнообразни възможности за стимулиране, съобразени с конкретните местни интереси и съобразени с местното законодателство. Опциите в момента включват парични средства, ваучери за пазаруване за физически или онлайн магазини, абонаменти за списания и вестници и дарения за благотворителни организации.

15. Каква информация за даден проект ви е необходима, за да дадете точна оценка на възможността за използване на собствените си ресурси?

Като цяло, основните параметри, необходими за изчисленията за осъществимост са специфичната целева група, критериите за скрининг и степента на разпространение, продължителността на интервюто и необходимите квоти. Ако се изисква от клиента, екипът на Talk може да предостави точното национално представително разпределение за всяка страна и можем да помогне при определянето на процентите на разпространение. Въз основа на тези прогнози, Talk изчислява целесъобразността на проекта и определя цената.

16. Измервате ли удовлетворението на респондентите? Предоставяте ли тази информация на клиентите?

Ние отдаваме голямо значение на удовлетвореността и опита на нашите членове и за това активно търсим обратна информация от тях, относно съдържанието и представянето на всяко проучване, понякога със самостоятелни въпросници, но най-често с въпрос за обратна връзка в края на всяко проучване. Тези въпроси за обратна връзка, обикновено включват искане да се оцени цифрово качеството на проучването, както и поле с възможност за обосноваване на оценката. По всяко време и независимо от проучванията, членовете на панела могат да дадат своето мнение и предложения за подобрения във всички аспекти на платформата и проучвания чрез формуляр за обратна връзка на talkonlinepanel.com.

17. Каква информация предоставяте на клиента след приключване на проекта?

Като част от планирането на проекти, ние обсъждаме с всеки клиент данните за окончателния доклад. В зависимост от конкретните им желания, клиентът може да получи обширен отчет с информация за всички аспекти на проучването, от началната извадка, степента на участие, отпадането, поканата до описание на методологията, както и по-подробен преглед на извадката като разбивка по налични параметри (например: по възраст, местоположение и т.н.).

18. Кой отговаря за проверките на качеството на данните? Ако сте вие, разполагате ли с процедури за намаляване или отстраняване на нежелано поведение в рамките на изследването, като: а) случайни отговори, б) нелогични или несъгласувани отговори, в) прекомерна употреба на опции за нежелан отговор (например "не знам") или г) ускоряване (прекалено бързо завършване на проучването)? Моля, опишете тези процедури.

Няма нито един вид проучване, било то пряко, телефонно или компютърно-подпомогнато, което да гарантира резултати, които са 100% неподозрителни. Ние осъзнаваме предизвикателствата за справянето с нещо толкова нестабилно и сложно, каквото е  човешкото мнение, и полагаме всички възможни усилия, за да филтрираме неподходящите влияния.  Това усилие започва още в самия процеса на набиране на участници, където отсяваме  кандидати, които изглеждат мотивирани изключително от парична печалба и тези, които действително се интересуват от отразяването на честното им мнение и помагат за оформянето на пазара. Ние изграждаме това желание като предлагаме на нашите панелисти широко разнообразие от проучвания и прозрачна и справедлива система за стимулиране чрез точки. Прилагаме автоматични проверки на IP адреси и браузъри и също така извършваме редовни проверки на качеството на данните като разглеждаме например: продължителността на времето за завършване на проучването или качеството на отворените отговори и винаги искаме обратна връзка от клиентите за проучванията, при които нашите собствени проверки не са достатъчни. По желание на нашите клиенти можем да включим контролни въпроси в нашите проучвания. Респондентите, които осигуряват лошо качество на данните, се маркират и изключват от бъдещи проучвания. 

19. Каква е честотата на покани за  участие в проучване към едно и също лице и в рамките на какъв определен период от време, без значение дали отговарят на контакта или не?

Всеки член на панела може да бъде поканен да участва в проучвания максимум шест пъти на месец, отчитайки игнорираните покани, скринингите или късните отговори, участниците попълват средно 1,5 анкети на месец. Това ограничение има за цел да сведе до минимум комерсиализацията на проучванията от "професионални" респонденти, които целят да реализират печалба от системата за бонус точки.

20. Колко често може едно и също лице да участва в проучване в рамките на определен период от време? Как това варира в извадковите източници? Как управлявате това - в рамките на категории и /или периоди от време?

За да избегнем ефекти върху категориите, нашият инструментът за произволно подбиране най-напред кани онези респонденти, които не са били канени да участват в проучване от същата категория или не са участвали в такива от възможно най - много време. Същото важи и за времевите периоди. Освен това, клиентът може да определи период от време, за който се нуждае от абсолютно прясна извадка (или нова извадка от категорията).

21. Събирате ли данни на индивидуално ниво, като история на участие, дата на записване, източник и т.н. за анкетираните респонденти? Можете ли да предоставите на клиентите си анализ на такъв тип данни? 

Събираме следната информация: дата на записване, източник за набиране на участника, препоръчани приятели, получени покани за проучване, участие в проучвания, актуализации на потребителския профил. Ние можем да предоставим тези данни на клиента при поискване.

22. Прилагате ли процедура за потвърждаване на самоличността на респондентите? Има ли процедури за откриване на измамни участници? Моля, опишете как се използват, при самата регистрация и/или в процеса на покана за проучването? Ако предлагате B2B извадка, какви са наличните Ви процедури?

Процесът по намаляването на измамните респонденти започва още в самия процеса на набиране на участници, където отсяваме  кандидати, които изглеждат мотивирани изключително от парична печалба и тези, които действително се интересуват от отразяването на честното им мнение и помагат за оформянето на пазара. Ако е възможно, по време на членството на панелистите, ние се опитваме и да валидизираме данните от публично достъпни бази данни за адреси съпоставяйки ги с информацията, която предоставят в процеса на осребряване на стимулите (например данните за банковата сметка съдържат официални имена, както и пощенските адреси). Технически ние прилагаме IP и браузър проверки за идентифициране на хора, които се опитват да се регистрират няколко пъти. Правим случайни проверки за самоличност по имейл, както и по телефона.

23. Моля, опишете процесите на "включване в процеса за проучване на пазара" за всички Ваши онлайн източници на извадки.

Talk работи само с "двойни потвърждения". Всяка регистрация трябва да бъде потвърдена чрез последване на изпратената връзка, в полученият от бъдещия участник имейл от нас. Talk също така проверява предоставените адресни данни, попълнени от новите членове при регистрация, в обществени бази данни, за да се потвърди автентичността на самоличността на члена.

24. Как е предоставена на респондентите политиката Ви за поверителност?

Нашите респонденти трябва да потвърдят, че са съгласни с Общите условия за използване на Talk, с Политика за бисквитките /Cookies, също така и с Политиката за поверителност, още при самата регистрация. Те могат да прочетат правилата по всяко време, при посещение на нашия уебсайт: всички те са ясно забележими в долната част на уебсайта.

25. Моля опишете мерките, които предприемате, за да се гарантира защитата на данните и сигурността на данните.

Talk Online Panel се ангажира с отговорно и уважително обработване на лична информация съгласно насоките на Европейския регламент за общата защита на данните (GDPR), Австрийския закон за защита на данните (Datenschutzgesetz 2000), както и стриктните насоки, определени от Европейско дружество за изследване на мненията и пазара(ESOMAR) и асоциацията на австрийските изследователи на пазара (VMÖ). Talk не продава или не предоставя персонализирани данни на трети страни. Поради своята многопластова IT структура се гарантира, че хората, работещи с Панела, имат достъп само до данните, които са абсолютно необходими за тяхната работа.  Всеки един от служителите е подписал споразумение/ декларация за поверителност на личните данни, която се актуализират най-малко веднъж годишно, относно правилата за поверителност като част от продължаващото обучение.

26. Каква е практиката Ви, когато Ви се налага да решите кои онлайн пазарни проучвания трябва да се използват, когато става въпрос за представяне на чувствителни от търговска гледна точка данни или материали за да проучите респондентите?

Когато се регистрират в панела на Talk Online, всички участници се ангажират и съгласяват условията за поверителност на информацията от проучването. При необходимост в началото на проучването отново подчертаваме условията за поверителност, а ако респондентът не ги приеме, не му се позволява възможността за участие в  проучването. Ако обаче, е от решаващо значение клиентът да има 100% сигурност, че няма информацията за съдържанието на проучването да изтече, препоръчваме да не се провеждат онлайн проучвания: въпреки всички мерки за сигурност, няма 100% сигурност. В такива случаи бихме могли да предложим дискусии "лице в лице" или фокус групи в зависимост от проекта.

27. Сертифицирани ли сте за някакъв тип специфична система за качество? Ако да, кой/кои сертификат/и притежавате?

Съобразяваме се с всички принципи на ESOMAR и сме сертифицирани от EuroLabel. Всички съответни задачи в рамките на даден проект са документирани в нашите вътрешни инструменти за управление на проекти и редовно проверявани спрямо различни показатели като част от нашия вътрешен контрол на качеството.

28. Провеждате ли онлайн проучвания с деца и млади хора? Ако е така, спазвате ли стандартите зададени от ESOMAR? Какви други правила или стандарти, например:  COPPA в Съединените щати, спазвате ?