Imprint

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria 

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: info@talkonlinepanel.com
Web: www.talkonlinepanel.com

VAT ID broj: ATU68904867
Registarski broj kompanije: 419178p
Broj registra: DVR4014619 
Sudski registar: Privredni sud u Beču

Član Austrijske privredne komore, Odeljenje za konsalting, IT, oglašavanje i tržišnu komunikaciju.

Copyright

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima. Dalje korišćenje, naročito skladištenje u bazama podataka, objavljivanje, umnožavanje ili bilo koji oblik komercijalnog korišćenja i transfera trećim licima, bilo u celosti, delimično ili u prerađenom obliku je zabranjeno bez saglasnosti Talk Online Panela. Štampani ili drugi sadržaj je dostupan samo za ličnu upotrebu. Ne može se preneti ili staviti na raspolaganje trećim licima, čak i u nekomercijalne ili privatne svrhe, na primer za prezentaciju trećim licima. Upotreba izvornog koda ili drugih komponenti sistema i objavljenih materijala (slike, zvuci itd.) u celini ili delimično zaštićena je autorskim pravima i vlasničkom licencom i svako korišćenje mora da bude eksplicitno odobreno u pisanoj formi.

Disclaimer

Izdavač sastavlja i uređuje informacije na ovom sajtu na najbolji mogući način, sa ciljem pružanja ozbiljnih i ažuriranih informacija korisnicima. Sve informacije dostupne kroz hiperlinkove ili druge internet alatke, koje nisu direktno povezane sa izdavačem i njegovim poslovanjem, odgovornost su izdavača tih informacija. Nikakva odgovornost neće biti prihvaćena za informacije koje su tu sadržane ili za bilo kakve posledice njihovog korišćenja. U skladu sa Zakonom o bezbednosti proizvoda, izdavač izričito ističe da se greške ne mogu u potpunosti isključiti i da sve informacije mogu da budu predmet korekcije. Izdavač ne može da bude odgovoran za greške koje se javljaju kao posledica greške izvora ili obrade i ne prihvata odgovornost za sadržaj i moguće posledice. Izdavač se naročito ne može smatrati odgovornim direktno ili indirektno za direktne ili indirektne posledice upotrebe ili zloupotrebe informacija koje su sadržane na ovom sajtu.

© 2018 Talk Online Panel